Die Cutting Service

Die Cutting Service

การทำงานของเครื่องตัด Zund

Zund G3 M-2500-1
Zund G3 M-2500-2

ราคาค่าตัดด้วยเครื่องตัด Zund

ประเภทของงาน ค่าบริการ(ไม่รวมค่าวัสดุ)
ไม่ได้ทำการวางเลเยอร์เส้นตัด และ/หรือ เส้นพับมาให้ 300 บาท/ชั่วโมงการทำงาน
ทำการวางเลเยอร์เส้นตัด และ/หรือ เส้นพับมาให้ ค่าเปิดเครื่อง 200 บาท + 1 บาท/วินาทีที่เครื่องวิ่งตัดงานจริง

การทำงานของเครื่องตัด GRAPHTEC

Graphtec

ค่าไดคัทด้วยเครื่อง GRAPHTEC (หากไม่ใช่รูปทรงพื้นฐานอาจมีการปรับราคาตามความเหมาะสม)

ขนาด ราคา
ขนาดดวงละไม่เกิน 1 ตารางเซนติเมตร ตารางเมตรละ 300 บาท
ขนาดดวงละไม่เกิน 4 ตารางเซนติเมตร ตารางเมตรละ 200 บาท
ขนาดดวงละไม่เกิน 7 ตารางเซนติเมตร ตารางเมตรละ 175 บาท
ขนาดดวงละไม่เกิน 10 ตารางเซนติเมตร ตารางเมตรละ 150 บาท
ขนาดดวงละไม่เกิน 13 ตารางเซนติเมตร ตารางเมตรละ 125 บาท
ขนาดดวงละไม่เกิน 16 ตารางเซนติเมตร ตารางเมตรละ 100 บาท
ขนาดดวงละไม่เกิน 20 ตารางเซนติเมตร ตารางเมตรละ 75 บาท
ขนาดดวงละ 20 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ 50 บาท