File Uploading Windows7

วิธีอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ สำหรับ Windows 7

  1  คัดลอกข้อความ
  ftp://user:1234@tonchabub.com
  วางลงในช่อง Address bar ของ My Computer ตามรูปที่ 1 แล้วกด Enter
  step1

  2  เมื่อกด Log On เข้ามาแล้ว นำไฟล์งานที่ต้องการจะส่ง ใส่ไว้ในนี้ได้เลย
  step2